Regulamin wyjazdów


1. Organizatorem wyjazdów jest FanFun - Biuro Turystyki Rozrywkowej z siedzibą w Koninie.
2. Zawarcie umowy Uczestnika z FanFun następuje poprzez wpłatę na konto określonej kwoty danej imprezy co automatycznie oznacza akceptację regulaminu wyjazdu.
3. Minimalna ilość Uczestników wyjazdu wynosi 30 osób w przypadku mniejszej ilości Uczestników wyjazd zostaje odwołany lub odbywa się za dodatkową opłatą.
4. Uczestnik na wyznaczone miejsce zbiórki wyjazdu, winien stawić się najpóźniej 15 min. przed planowanym odjazdem. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja uczestnika z wyjazdu.
5. Wyjazdy odbywają się busami lub autokarami klasy turystycznej w których obowiązują bezwzględnie zasady:
a. zakaz palenia, zażywania narkotyków i środków odurzających oraz spożywania alkoholu.
b. dbałość o czystość i porządek w miejscu przez siebie zajmowanym (w szczególnych przypadkach uczestnik pokrywa koszty związane z naprawą lub sprzątaniem powstałej szkody oraz strat spowodowanych z tego tytułu).
c. kulturalne i stosowne zachowanie się, może mieć wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników w trakcie przejazdu.
6. Uczestnik powinien posiadać wymagane dokumenty na czas przejazdu (paszport – wyjazdy zagraniczne), bilet na imprezę, oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.
7. W rozumieniu prawnym FanFun jest organizatorem przejazdu, który wynajmuje autokary od przewoźników na podstawie odrębnej umowy.
8. W trakcie trwania wyjazdu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek i uwag osoby sprawującej opiekę nad grupą.
9. Brak wpłaty za imprezę w terminie określonym przez organizatora stanowi rezygnację z wyjazdu.
10. Uczestnik jest ubezpieczony przez FanFun od kosztów leczenia w przypadku wyjazdów zagranicznych oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków wg ogólnych warunków towarzystwa ubezpieczeniowego.
11. Uczestnik deklaruje iż jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie.
12. FanFun zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 3 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości Uczestników oraz z przyczyn niezależnych od organizatora lub sił wyższych. W tym przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty bez jakichkolwiek potrąceń.
13. Rezygnacja uczestnika z wyjazdu wymagana poprzez kontakt e-mail i może nastąpić nie później niż 10 dni od momentu zapłaty.
14. W przypadku rezygnacji gdy Uczestnik wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie która przejmie obowiązki wynikające z umowy nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
15. Nie uważa się, nie zrealizowanych świadczeń wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora:
a. odwołanie lub zmiana daty wydarzenia na które organizowana jest impreza.
b. utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych.
c. działania władz lokalnych.
d. wpływ warunków atmosferycznych.
e. zdarzeń losowych.
16. FanFun nie odpowiada za rzeczy pozostawione w środkach transportu.
17. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku:
a. przerwania imprezy.
b. choroba, nieszczęśliwy wypadek.
c. zabłądzenie lub zgubienie się.
d. spóźnienie się na wyznaczone miejsce zbiórki który został określony w programie imprezy.
e. odmowa wejścia na wydarzenia, oraz wjazdu lub wyjazdu przez władze graniczne.
18. FanFun zastrzega sobie prawo do zmiany w ofercie wyjazdu (godzin lub miejsce zbiórki)
19. W przypadku większego zainteresowania daną imprezą osoba wyrażająca chęć uczestnictwa zostanie wpisana na listę rezerwową.
20. Rezygnacja z wyjazdu jednego z uczestników automatycznie zwalnia miejsce dla osoby z listy rezerwowej, o czym uczestnik zostanie poinformowany poprzez podany kontakt.
21. Spory w przypadku braku rozwiązań polubownych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby FanFun


REKLAMA
Jesteśmy w Twoim regionie

przejazdy na eventy muzyczne, imprezy sportowe i wydarzenia kulturalne. Z nami zawsze dotrzesz tam czas!!!

Codzienna aktualizacja ofert biura

dzięki naszemu serwisowi możesz być na bieżąco z ofertą przejazdu na wybraną imprezę.

Dołącz do nas na Facebooku

i obserwuj wszystkie wydarzenia ze świata muzyki, sportu i innych wydarzeń kulturowych.

Zakładając konto w sklepie otrzymasz

  • dostęp do historii swoich zamówień
  • możliwość zaminay zamówienia
  • dostęp do przechowalni
  • udział w programie lojalnościowym
  • książkę adresową
  • program partnerski
  • bieżące rabaty i promocje w sklpie

 

Masz pytania?
Biuro obsługi Klienta: 22 715 145